Statut nacionalnog saveta Aškalija.

zakon_o_ratifikaciji_konvencije_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zena

zakon_o_ratifikaciji_ocionog_protokola_uz_konvenciju_o_eliminisanju_svih_oblika_diskriminacije_zena