Učešće Nacionalnog saveta Aškalija na radionici UNDP-a i KIRS-a

U okviru projekta „Jačanje nacionalnih i lokalnih sistema za podršku delotvornoj društveno-ekonomskoj integraciji povratnika na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska Unija, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije (KIRS) organizovao je radionicu. Ova radionica, koja je održana 19. oktobra 2023. godine u hotelu Putnik IN u Beogradu, bila je deo konsultacija u procesu izrade „Programa za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period 2024-2026”.

Predsednik Nacionalnog saveta Aškalija, Muhamet Behrami, uzeo je učešće na pomenutoj radionici, zajedno sa predstavnicima civilnog društva i ranjivih grupa iz povratničke zajednice. Cilj radionice bio je da se kroz konsultativni proces sa zainteresovanim stranama doprinese boljem planiranju i pripremi novog nacionalnog programa KIRS-a za reintegraciju povratnika.

Program za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji predstavlja važan mehanizam podrške povratničkoj zajednici u Srbiji i ključan je planski i strateški dokument u pogledu socijalne i ekonomske reintegracije povratnika.